Search

PS Urbár Smolinské

Zhromaždenie - úvodné slovo

Pozvánka na zhromaždenie za rok 2022 - 6.11.2023 o 15,00 hod.

Bod 6 Návrh na uznesenie a jeho schválenie za rok 2022

Hlasovací lístok 2022

Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva za rok 2022

Správa DR za rok 2022

Správa o hospodárení PSUS 2022

 

 

 Kontaktné údaje

    Názov: Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské

    Adresa: Smolinské 334, 908 42 Smolinské

    IČO: 42297940

 

Orgány pozemkového spoločenstva

Výbor:  Jozef Ovečka        - predseda                                                    Dozorná rada:            Vanek Milan - predseda

             Ján Kubinec          - podpredseda                                                                                     Daniela Čelústková - člen

             Ing. Masárová Renáta -pokladník                                                                                  Okasová Jaroslava - člen

             Malý Slavomír - tajomník

             Ferdinand Vanek - člen

 

 

O Z N Á M E N I E

 Výbor PS Urbár Smolinské oznamuje, že dňa 26.10.2019 o 16.00 sa v kultúrnom dome Smolinské  a 14.11.2019 o 9:00 v budove SPF, Štefánikova 1318 v Senici   uskutoční zasadnutie zhromaždenia - čiastková schôdze s nasledovným programom:  

1. Zahájenie 

2. Schválenie programu valného zhromaždenia

3. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie, predsedu valného zhromaždenia

4. Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva

5. Hospodárenie za prechádzajúce obdobie, účtovná závierka 2018 

6. Správa revíznej komisie, stanovisko k účtovnej závierke 2018

7. Zmena a doplnenie Zmluvy o spoločenstve, Stanov a Volebného poriadku  v zmysle novely zákona o pozemkových spoločenstvách č. 110/2018 Z.z.

8. Správa mandátovej komisie

9. Voľby výboru a dozornej rady

10. Diskusia

11. Správa volebnej komisie

12. Návrh uznesenia a jeho schválenie

13. Záver   

Vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti sa môžu zúčastniť valného zhromaždenia aj prostredníctvom splnomocnenia.

 

 Oznámenie o odstúpení z funkcie predsedu PS Urbár Smolinské

Vážení spoluvlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti,

 Ako som avizoval vo svojej správe na ostatnom valnom zhromaždení som dňa 31.3.2015 odvolaním sa na č. 6., odst. 3., čl. 7 Stanov  PS Urbár Smolinské odstúpil z funkcie predsedu a člena výboru pozemkového spoločenstva. Všetka dokumentácia bola protokolárne odovzdaná tajomníkovi PS p. Ovečkovi..

 

Ďalej Vám oznamujem, že dňa 30.3.2015 sa uskutočnila čiastková schôdza na pôde SPF v Senici. Kompletná zápisnica z valného zhromaždenie bola takisto odovzdaná tajomníkovi PS p. Jozefovi Ovečkovi.

 

Kópia zápisnice a Dodatok č. 1 k Stanovám som doporučenou poštou zaslal na Okresný úrad, Odbor pozemkového a lesného hospodárstva, čím bola splnená oznamovacia povinnosť výboru  v zmysle § 14, Zákona o pozemkových spoločenstvách. Všetky úlohy vyplývajúce zo schváleného uznesenia valného zhromaždenia boli splnené, okrem podania návrhu na zápis zmien do registra, nakoľko dozorná rada nemala v tom čase zvoleného svojho predsedu. Na túto povinnosť  v zmysle §25 Zákona som písomne upozornil p. Mariána Jurkoviča, ktorý  podľa stanov preberá v takomto prípade povinnosti predsedu PS

Ing. Miroslav Michálek

 

Uznesenie Valného zhromaždenia konaného formou čiastkových schôdzí 21.3.2015    a 30.3.2015  

 Valné zhromaždenie: 

 A) berie na vedomie:

              01/15

             a) Správu mandátovej komisie;

             b) Správa výboru o činnosti a stave spoločenstva, hospodárenie za prechádzajúce obdobie;

B)  schvaľuje: 

            02/15 Program čiastkového valného zhromaždenia 

            03/15 JUDR Editu Lehockú za predsedu valného zhromaždenia     

            04/15 Mandátovú  a volebnú komisiu v zložení:Jaroslava Okasová,predseda; Vladimír Vanek., člen; Pavol Rehák, člen 

          05/15 Návrhovú komisiu v zložení : Slavomír Malý., predseda; Ján Polák, člen; Pavol Polák, člen 

            06/15 Overovateľov zápisnice: Slavomír Malý; Jozef Došek 

            07/15 Zapisovateľa : Ing. Miroslav Michálek 

           08/15 Účtovnú závierku 2014, návrh na rozdelenie zisku, vrátane výplaty dividend 

           09/15 Dodatok č.1 k Stanovám  

          10/15 Danielu Čelústkovú a Milana Vaneka za členov Dozornej rady podľa správy volebnej komisie, ktorá tvorí prílohu č. 3 zápisnice 

        11/15 Odpredaj podielov o ktoré členovia ponúkajú na predaj tretím osobám, pokiaľ do 60 dní od  konania čiastkovej schôdze nedôjde  k podpisu kúpnej zmluvy        medzi súčasnými podielnikmi. 

          C)  ukladá: 

           12/15 Výboru Pozemkového spoločenstva Urbár Smolinské 

          a) informovaťv lehote 30 dníOkresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Senici o konaní VZ; 

                               Zodp.: V texte                                                           Termín: V texte 

 b) v lehote do 60 dní podať návrh na zápis zmeny údajov spoločenstva do registra na Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor v Senici. 

                          Zodp.: V texte                                                        Termín: V texte 

      c) informovať podielnikov, o podieloch, ktoré podielnici  ponúkajú na predaj. 

                       Zodp.: V texte                                             Termín: 31.3.2015 

        d) v lehote do 60 dní vyplatiť dividendy podielnikom 

                             Zodp.: V texte                                                 Termín: V texte 

 

Pozemkové spoločenstvo Urbár Smolinské s právnou subjektivitou

bolo založené v súlade so Zákonom o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, konaného formou čiastkových schôdzí   dňa  25.januára, 2014 a 31. januára, 2014, ako právny nástupca Lesného a urbárskeho spoločenstva obce Smolinské a vzniklo zápisom do registra pozemkových spoločenstiev dňa 27. marca 2014 pod registračným číslom R-0020/205.